Regulamin Najmu OWN

OGÓLNE WARUNKI NAJMU (O.W.N.)

Wypożyczalnia samochodów „Pakt Cars” zwana dalej PaktCars, filia firmy

Pakt Minilabs s.c. J.Kudela, R.Kondracki” oddaje pojazd Najemcy do używania przez oznaczony czas i za wynagrodzeniem określonym w Umowie. Najemca zobowiązuje się opłacić usługę oraz dostosować do wymogów zawartych w Umowie.

1. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, zatankowany wraz z wyposażeniem wg „protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu” i zobowiązuje się zwrócić go w określonym Umową czasie i miejscu w takim samym stanie.

2. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny i niedotankowany Najemca zapłaci za usługę mycia – (19,00zł*), czyszczenia – (29,00 zł*) oraz za brakujące paliwo, w ilości wg uznania PaktCars – (7,00 zł*/ 1 l.).

3. Jeżeli zwrot pojazdu następuje w innym miejscu niż siedziba PaktCars, przewiduje się pobranie dodatkowej opłaty; w obrębie miasta Oława – 30,00 zł* (do 20km), poza miastem – 2,00 zł* za 1km od siedziby PaktCars.

4. Przedłużenie najmu musi być pisemnie zatwierdzone przez PaktCars, (wystarczy SMS).

5. Za przedłużenie najmu za zgodą PaktCars pobierane będzie 15%, bez zgody PaktCars, 30% stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę.

6. Przedłużenie najmu o ponad 6 godz. za zgodąPaktCars , będzie liczone jako doba, bez zgody PaktCars, jako podwójna doba.

7. Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w ciągu 6 godzin od zakończenia Umowy bez powiadomienia PaktCars, organy ścigania zostaną powiadomione o dokonaniu przestępstwa kradzieży pojazdu.

8. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, PaktCars dostarczy inny, o podobnym standardzie lub zwróci zapłatę za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do PaktCars.

9. Do obowiązków Najemcy należy dbałość o powierzone mienie, wymiana przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów, ciśnienia ogumienia i ewentualnej jego naprawy oraz używanie właściwego paliwa. Przy zwrocie pojazdu z silnikiem Diesla należy okazać dokumenty zakupu paliwa, na przejechane kilometry.

10. Ponadto Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:

A. Przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.

B. Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności.

C. Nie holować innych pojazdów lub przyczep chyba, że PaktCars wyrazi na to pisemną zgodę.

D. Nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

E. Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody PaktCars Będzie to

skutkowało karą umowną w kwocie 500,00 zł* oraz pełną odpowiedzialnością za powstałe

tam szkody. Próba przekroczenia granic UE spowoduje przepadek kaucji oraz obciążenie

Najemcy wszystkimi kosztami związanymi z odbiorem pojazdu.

F. Najemca ma obowiązek wykupienia stosownego ubezpieczenia przed opuszczeniem

Polski. PaktCars nie ponosi odpowiedzialności za koszty holowania poza granicami Polski.

G. Nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich.

H. Nie używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia.

I. Nieużytkowany pojazd, musi zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami i kradzieżą

używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.

J. Nie pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów

pojazdu.

K. Nie udostępniać pojazdu osobie trzeciej.

11. Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z punktu 10 OWN daje PaktCars prawo do zatrzymania kaucji oraz do dochodzenia od Najemcy odszkodowania, za wszelkie poniesione straty.

12. Udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji**.

13. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.

14. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi PaktCars ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.

15. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu, PaktCars ma prawo do zatrzymania kaucji. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości cen najmu, a w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu równowartość 30 dni najmu wg cennika PaktCars. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.

16. Ewentualne, udowodnione próby zafałszowania liczby przejechanych kilometrów upoważnia PaktCars do obciążenia Najemcy karą umowną do wysokości kaucji.

17. Rzecz ruchoma stanowiąca kaucję może być zatrzymana do całkowitego rozliczenia najmu.

18. PaktCars nie odpowiada za pojazd Najemcy pozostawiony na jego terenie. Po upływie terminu najmu, za jego parkowanie będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł* za każdą dobę.

19. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenia szyb, awarię ogumienia (z wyjątkiem wady fabrycznej) oraz uszkodzenia tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego pojazdu gdy szkoda powstała w wyniku zaniedbania, jazdy po bezdrożach, nadmiernego zniszczenia, przeładowania pojazdu lub złamania prawa i przepisów o ruchu drogowym.

20. Gdy zaistnieje kolizja, wypadek lub poważne uszkodzenie pojazdu, Najemca ma obowiązek:

A. Niezwłocznie powiadomić policję i przedstawiciela firmy PaktCars o zaistniałej sytuacji.

B. Nie przyznawać się do winy, chyba, że to orzeknie policja wezwana na miejsce zdarzenia.

C. Wypełnić oświadczenie o okolicznościach uszkodzenia pojazdu otrzymane z dokumentami.

D. Nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub bez zabezpieczenia po wypadku.

E. Każde uszkodzenie pojazdu musi zostać natychmiast zgłoszone przedstawicielowi PaktCars.

21. Zaniedbanie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w punkcie 20 może spowodować pełną odpowiedzialność Najemcy za szkodę.

22. Utrata kluczy lub dokumentów pojazdu daje PaktCars prawo do odszkodowania 1000,00 zł. Za każdą z tych rzeczy.

23. Gdy w czasie najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PaktCarszaniechanie tego obowiązku lub próba naprawiania pojazdu przez Najemcę, może skutkować przepadkiem kaucji i obciążeniem Najemcy kosztami napraw.

24. PaktCars nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewoŜone lub pozostawione w pojeździe.

25. W razie zaległości w opłatach PaktCars ma prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek maksymalnych w stosunku rocznym. (art. 359 §21 kc – czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego N.B.P.)

26. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody stron w pisemnej formie, pod rygorem nieważności.

27. Ewentualnie sprawy sporne na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze sądowej przez sąd we Oławie.

*wszystkie podane ceny są cenami netto.

**Kierowcy w wieku poniżej 26 lat – dodatkowo udział w szkodzie – 10% jej wartości.